Ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zarządzenie nr 93/R/13 sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz załącznikami Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szkolenie

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego     
nr 93/R/13     
z dnia 16 października 2013 roku     

w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim

	Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
	wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
	roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.),
	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
	2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
	technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
	informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 roku. Nr 100,
	poz. 1024) oraz § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, zarządza się, co następuje:

      § 1
	Wprowadza się Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w UG stanowiącą załącznik 
	nr 1 do niniejszego zarządzenia.
	Wprowadza się Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania
	danych osobowych w UG stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
	Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 mają zastosowanie na wszystkich stanowiskach
	pracy, gdzie przetwarzane są dane osobowe w Uniwersytecie Gdańskim.

      § 2
	Zobowiązuje się pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zapoznania 
	się z postanowieniami niniejszego zarządzenia oraz do przestrzegania zasad określonych
	w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

      § 3
	Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 58/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
	11 września 2012 roku w sprawie w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim.

      § 4
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego    
prof. dr hab. Bernard Lammek